Ghi sâu lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

TĐKT – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ... Read more »

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến... Read more »

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Cán bộ

Bác Hồ lúc sinh thời rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Người đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,... Read more »

Hồ Chủ tịch chào mừng các anh hùng và chiến sĩ thi đua

Hồ Chủ tịch chào mừng các anh hùng và chiến sĩ thi đua tại Đại hội Thi đua Toàn quốc lần thứ 2 Thưa các đồng chí, Tôi thay... Read more »