Bài nói chuyện về “Thi đua ái quốc với chủ nghĩa anh hùng mới” của đồng chí Trường Chinh

THI ĐUA ÁI QUỐC VÀ CHỦ NGHĨA ANH HÙNG MỚI I. NHỮNG NGƯỜI CON YÊU QUÝ CỦA DÂN TỘC Mấy hôm nay chúng ta đã nghe các chiến sĩ... Read more »